Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van Aikido Fudoshinkan, gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 505.95.385. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens we verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen we hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Gebruik van persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens van je indien je lid wordt.

We verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens: naam, adres, emailadres, telefoonnummer, leeftijd, geslacht, lidmaatschapsnummer JBN.

We kunnen deze gegevens gebruiken om: het lidmaatschap te effectueren (doel van de verwerking en verzameling van gegevens).

Informatie, wijziging, correctie, wissing, overdracht en bezwaar

Je kunt contact opnemen met Nico Poppelier via telefoon of email (zie Contact) voor:

  • meer informatie over de wijze waarop we persoonsgegevens van je verwerken;
  • vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
  • inzage in de persoonsgegevens die we met betrekking tot jou verwerken;
  • correctie, beperking, wissing of overdracht van je gegevens;
  • bezwaar tegen het gebruik van je gegevens door Aikido Fudoshinkan.

Beveiliging van je gegevens

We zullen je gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en we zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om je gegevens te beveiligen.

Derden

We verstrekken je gegevens niet aan derden. Inschrijving bij de Judobond Nederland (JBN) doet elk lid zelf.

We kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij je daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent.

Bewaren van je gegevens

We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

Wijzigingen privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. We bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.